Házirend

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív
 

 

 

 

HÁZIREND

 

Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskola

3373 Besenyőtelek, Fő út 108.

OM:031581

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2018. év augusztus hó 31. nap.

Fenntartói jóváhagyás: Nkt. 25. § (4) bekezdés szerint.

Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint.

Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás, nevelőtestületi döntés szerint.

Tartalom

BEVEZETÉS. 4

A házirend célja és feladata. 4

Jogszabályi háttér. 4

A házirend időbeli és térbeli hatálya. 4

A házirend nyilvánossága. 4

A MŰKÖDÉS RENDJE.. 5

Az intézmény munkarendje. 5

Tanítási rend: 5

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje (csengetési rend) 5

Az egyéb foglakozások rendje. 6

Tanulmányi kirándulás. 6

A cipős szekrényekre vonatkozó általános szabályok. 7

A tantermek használatának szabályai 7

A testnevelés órákra vonatkozó kiemelt szabályok. 7

Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja. 8

A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK.. 8

Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok. 8

Védő, óvó intézkedések. 9

A pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények. 10

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 10

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje. 11

Tantárgyválasztás. 11

A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások. 12

A diákkörök működésének szabályai 13

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 14

Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok. 14

A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALAKAMAZÁSI ELVEI. 15

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 15

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 16

Az iskolán belül és kívül elvárt, és tiltott magatartásformák. 17

A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI. 18

A tanulók jogai 18

A tanulók kötelességei 19

A tanulók külső megjelenése az iskolában és az iskolai rendezvényeken. 19

A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása (DÖK) 19

Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok. 20

A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 20

Az ellenőrző könyv. 21

A szülők kötelessége. 21

A szülők joga. 21

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK.. 22

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNK LEGITIMÁCIÓS DOKUMENTUMAI. 23

MELLÉKLETEK.. 24

1. sz. melléklet 24

ISKOLAI VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK.. 24

2. sz. melléklet 27

AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATI RENDJE.. 27

3. sz. melléklet 30

AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐFÓRUMOK NYILATKOZATAI. 30

FÜGGELÉK.. 31

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR.. 31

 


 

BEVEZETÉS

A házirend célja és feladata

A házirend célja, hogy a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói és az iskolával jogviszonyban nem lévő, de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyek számára rögzítse a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módját és az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások feladata, hogy biztosítsák az iskola törvényes működését, a nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, és segítsék az iskola közösségi életének megszervezését.

A házirend az iskola önálló, belső jogforrása. Az intézmény belső működését a pedagógiai programmal és a szervezeti és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt határozza meg.

A házirend elkészítéséért az iskola igazgatója felelős, elfogadása az irányadó ágazati jogszabályok értelmében a nevelőtestület jogköre. A nevelőtestületnek a döntése előtt ki kell kérni a szülői munkaközösség, és a diákönkormányzat véleményét, amely szervezetek véleményezési jogot gyakorolnak. Hasonló eljárást kell követni a házirend módosítása során is.

Jogszabályi háttér

A házirend jogszabályi hátterét a függelék tartalmazza.

A házirend időbeli és térbeli hatálya

Az ágazati kerettörvény alapján az iskola belső jogi szabályait tartalmazó házirend kötelező hatályú minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és alkalmazottra. A házirend előírásai alkalmazandók az iskolát felkereső, de az iskolával jogviszonyban nem állókra is.

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

A házirend nyilvánossága

A házirend előírásainak megismerését az iskola biztosítja az alábbi helyeken és személyeknél:

·         az iskolai honlapján

·         a tanári szobában

·         az iskola titkárságán

·         az osztályfőnököknél

·         az igazgatóhelyettesnél

·         a szülői szervezet vezetőjénél

·         a DÖK faliújságán.

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell.

 

A MŰKÖDÉS RENDJE

Az intézmény munkarendje

Az iskola nyitvatartási ideje: 06.00 – 20.00 óráig.

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke írásos engedélyével, az igazgató, vagy helyettese által aláírt kilépővel lehetséges.

Tanítási rend:

Alsó tagozaton a tanulóknak a Ráhangoló óra kezdetekor, a felső tagozaton a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.

A tanítás előtti gyülekező helye: 7.30-kor az udvaron, rossz idő esetén, a földszinti folyosón. Az osztálytermekbe 7.40-től lehet bemenni. Az iskolában váltócipőt kell hordani!

Jó idő esetén, az 1. és a 2. óra utáni szünetet a diákoknak az udvaron kell tölteni.

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje (csengetési rend)

Iskolánkban „Az óra a diáké, a szünet a tanáré!” elvet tartjuk szem előtt.

Ráhangoló óra alsó tagozaton: 7.40 – 7.55

1. óra: 7.55 – 8.40      szünet: 8.45 – 9.00     (az alsó tagozat számára tízórai)

2. óra: 9.00 – 9.45      szünet: 9.45 – 10.00   (a felső tagozat számára tízórai)

3. óra: 10.00 – 10.45  szünet: 10.45 – 10.55

4. óra: 10.55 – 11.40  szünet: 11.40 – 11.50

5. óra: 11.50 – 12.35  szünet: 12.35 – 12.40

6. óra: 12.40 – 13.25  szünet: 13.25 – 13.55

7. óra: 13.55 – 14.40  szünet: 14.40 – 14.55

8. óra: 14.55 – 15.40

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi. A tanulók kötelesek a becsengetés elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanterembe menni.

A főétkezésre biztosított az ötödik órát követő óraközi szünet (ebédszünet), amely 20 perc időtartamú.

A tanítás reggel 7.55 órától 13.25 óráig tart. Az egyéb foglalkozások legkésőbb 16.00 órakor befejeződnek.

A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel érkezzenek meg.

Az egyéb foglakozások rendje

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani.

Iskolánkban a komplex alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére kerül sor:

Az alábbi alprogrami foglalkozások tagozati szinten legalább heti egy órában a délutáni alprogrami foglalkozások keretében valósul meg:

·         Testmozgásalapú alprogram (TA)

·         Művészetalapú alprogram (MA)

·         Digitális alapú alprogram (DA)

·         Logikaalapú alprogram (LA)

·         Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez igazított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 órában ajánlott. A „Te órád” a diák által szabadon vá­lasztható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint szervezett is.

Az alprogramokon a mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A mindennapos testnevelés kapcsán a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak meg­valósításával az iskolai sportkör (3 + 2 óra rendszerű) is gazdagítható, megvalósítható.

Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A könyvtár használati rendjét a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20.00 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra legalább 20 fős csoportonként egy fő felnőtt pedagógus felügyeljen. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet.

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi.

Tanulmányi kirándulás

A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Az iskola mindent megtesz, a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése, valamint problémamentes lebonyolítása érdekében. Az igazgató a szervezéssel, vagy szállítással foglakozó cégtől előzetesen írásos nyilatkozatot kér arról, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint a gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal. Az igazgató minden esetben rendelkezik pontos és teljes utaslistával, amelyen szerepelnek a diákok törvényes képviselőjének elérhetőségei.

Az egyéb foglalkozások – napközi, tanulószoba, komplex alapprogram és alprogramjai, tehetséggondozó és felzárkóztató stb. foglalkozások – rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A cipős szekrényekre vonatkozó általános szabályok

Az iskolában váltócipőt kell hordani. A cipős szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, azokat vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. A szekrénykulcsot a szekrényfelelős megkapja és tanév végén az osztályfőnöknek leadja. Az elvesztett kulcsot a diák/szülője saját költségén pótolja! A szekrények rendjéért a diákok a felelősek. Az osztályfőnök, illetve az igazgató, vagy megbízottja jogosult a szekrényt használó diák jelenlétében a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére. A szekrények pótkulcsait a technikai személyzet csak az adott szekrény felelősének adhatja ki.

A tantermek használatának szabályai

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.

Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus és a hetes felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók rendben hagyják el.

Az iskola oktatási helyiségeit a tanítás befejezését követő időszakban zárva kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az igazgató írásos engedélyével, amelynek egy példánya – szállító jegyként – a kölcsönvevőnél marad, egy példányát pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél kell leadni.

 Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel tartózkodhat. Az iskolához, tartozó létesítmények, helyiségek és eszközök használati rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A testnevelés órákra vonatkozó kiemelt szabályok

·         Tanuló a tornateremben és a színházteremben csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhat.

·         A diákoknak a testnevelés órákon tornaruhát kell viselni (tornacipő, póló vagy trikó, tornanadrág illetve tornadressz).

·         A testnevelés órákon a balesetveszély miatt a tanulók nem viselhetnek: karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert, műkörmöt, karkötőt, bokaláncot, és semmilyen más sérülést okozó kiegészítőt.

Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja

Az elsős diákok, valamint az intézménybe érkező új tanulók szüleinek az iskola az első szülői értekezlet alkalmával biztosítja az elektronikus naplóhoz való hozzáférést. Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen (https://klik031581001.e-kreta.hu) az iskola által – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve a fogadóórán.

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül teljesítheti. Az osztályfőnök a digitális napló útján is tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.

Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak bármilyen az egészségére kifejezetten káros anyagot – különösen alkoholt – fogyasztani tilos.

Tanítási órákon, az óraközi szünetekben és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, diktafon, kommunikátor, okostelefon (smartphone), tablet, i-pod, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos. A tanítási idő alatt előzetes engedély nélkül használt eszközöket a pedagógus elveszi és csak a szülőnek adja át.

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:

a)      gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,

b)      ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öthavi összegét.

Védő, óvó intézkedések

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezenkívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgyakból balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, amelynek betartása minden diák számára kötelező.

Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak megfelelően, összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel – a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 1. sz. melléklete tartalmazza.

Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.

A pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában előírtak alapján szervez, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a szülők kérésére (pl. egészségügyi ok) az osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról a szülőt értesíteni kell.

Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az igazgató engedélyezi.

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi.

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető tanárnak.

A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható szülői kérésen alapuló – esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt.

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása.

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:

  • Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, jogosultság igazolásának módja.
  • A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.
  • A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: igazgató, tankönyvfelelős, könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék.

Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola igazgatója gondoskodik.

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.

Tantárgyválasztás

Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett etika/hit- és erkölcstan vagy a kötelező erkölcstan órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás.

 

A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni kell.

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól számított – három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.

A tanuló mulasztása igazolt, ha

·         távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja;

·         hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt igazolja;

·         előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az intézményvezetőtől.

·         Távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 5 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt. Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél.

·         A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb.) függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal.

Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, akkor az órát, foglalkozást tartó nevelő a késés tényét, idejét, valamint azt, hogy az igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba és az elektronikus naplóba, vagy az egyéb foglalkozási naplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra, egyéb foglalkozás teljes időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról, egyéb foglalkozásról történő igazolatlan hiányzásnak minősül.

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben.

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező.

Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott.

Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire.

Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát eléri, valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.

Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot értesíti.

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok érvényesek ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.

A diákkörök működésének szabályai

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, sportkör, művészeti csoport.

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt.

Az egyes diákköri foglalkozások idejéről, helyéről és a foglalkozást tartó pedagógus nevéről az iskola honlapján, hirdetőtábláján és a tanáriban kell az érdeklődőket tájékoztatni. A honlapon a foglalkozást tartó pedagógus nevét csak annak kifejezett hozzájárulása esetén lehet közölni. Emellett a tanári szobában a pedagógusok számára mindig rendelkezésre kell, hogy álljon – elektronikus formában – az egyéb foglalkozásokon részt vevő tanulók névsora is.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján – összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak megállapításához ha a tanórai foglalkozások alól felmentették (magántanuló).

Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok. Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található.

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.

 

A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALAKAMAZÁSI ELVEI

A tanulók jutalmazásának elvei és formái

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti.

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:

·         szaktanári dicséret,

·         napközis dicséret,

·         osztályfőnöki dicséret,

(az osztályban végzett munkáért, közösségi munkáért, az iskola érdekében, képviseletében végzett munkáért)

·         igazgatói dicséret,

(megyei versenyeken, országos versenyeken elért kiemelkedő teljesítményért)

·         nevelőtestületi dicséret.

(év végén a folyamatos, kiemelkedő éves munkáért)

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók szaktanári/osztályfőnöki/igazgatói dicséretben részesülnek.

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve nevelőtestületi értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell.

Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni.

A fegyelmező intézkedések formái:

·         nevelői (osztálytanítói) figyelmeztetés, intés, megrovás;

·         szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás;

·         osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás;

·         igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás;

·         nevelőtestületi figyelmeztetés.

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és a nevelő célzat érvényesül.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni.

Figyelmeztetések:

a)      Szaktanári figyelmeztetés:

A szaktanár a tantárggyal, szakkörrel kapcsolatos fegyelemsértésért és sorozatos mulasztásért, a tanítási óra zavarásáért adhatja.

b)      Osztályfőnöki figyelmeztetés

A fegyelmezetlen magatartásért, kötelesség mulasztásáért, a vállalt megbízások nem teljesítéséért, a házirend, erkölcsi normák megsértése miatt, a tanórákról való igazolatlan távolmaradásért, a szorgalmi időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért jár.

Fegyelmező intézkedések

a)      Osztályfőnöki intés

A kötelességek sorozatos elhanyagolásáért, az etikai normákat jelentősen sértő magatartásért (lelki, testi terror, becsületsértés, durva, csúnya beszédért jár

b)      Osztályfőnöki rovó, igazgatói büntetések

A fentieknél súlyosabb rendbontásért, az iskolához méltatlan magatartásért, a helyhez, alkalomhoz és időponthoz nem illő viselkedésért és beszédstílusért, az iskola állagában elkövetett, hanyagságból fakadó vagy szándékos rongálásért, társai tulajdonát képező tárgyak szándékos rongálásáért, lopásért járnak.

c)      Különösen súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:

·         durva verbális agresszió;

·         online zaklatás;

·         a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása;

·         az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;

·         a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

·         az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;

·         az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi utakon az osztály vagy csoport engedély nélküli elhagyása;

·         zsarolás és más testi-lelki kényszer,

·         gyűlölet- és félelemkeltő, félelemben tartó cselekmény.

Különösen súlyos kötelességszegés esetén a tanuló ellen a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható, amely lefolytatásának menetét az SZMSZ szabályozza.

 

Az iskolán belül és kívül elvárt, és tiltott magatartásformák

Az iskolán belüli és kívüli foglakozásokon tanúsítandó magatartásformák mintája a pedagógus.

Az iskolán belül és kívül elvárt magatartásformák:

·         Nevelőidet, az iskola dolgozóit, felnőtt ismerőseidet tisztelettudóan köszöntsd az iskolában;

·         Légy mindig udvarias és segítőkész a felnőttekkel, idősekkel;

·         Mindig segítsd fiatalabb társaidat;

·         Közlekedj kulturáltan a folyosókon, az aulában, az udvaron és az utcán;

 

Az iskolán belül és kívül tiltott magatartásformák:

·         A tanítási órákon tilos az evés, ivás, rágógumizás;

·         Az iskola területén és az iskola által szervezett tanulmányi kirándulásokon tilos a diákszerelem és az együtt járás látható megnyilvánulása;

·         Tilos az önbíráskodás;

·         Tilos a csúnya beszéd és a trágár kifejezések használata;

·         Az iskola épületében tanítási időben tilos viselni sapkát, kapucnit;

·         Tilos a hangos véleménynyilvánítás, mások megbotránkoztatása;

·         Tilos a szemetelés, és az étkezés az utcán, közlekedési járműveken, nyilvános helyeken, közintézményekben (múzeum, színház, mozi);

·         Internetes közösségi oldalon, az érintett beleegyezése nélkül dokumentumokat, képeket, videókat feltölteni tilos, mert az személyiségi jogokat sérthet, ami büntetőjogi következményekkel járhat.

A tiltott magatartásformák megszegése fegyelmező intézkedést von maga után!

A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A tanulók jogai

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően megilletik a tanulót. Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és vagyonvédelmi előírásokat.

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője – a 14. életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha tanuló által előállított intézményi tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja vagy – az adásvétel kivételével – gyümölcsözteti (hasznait szedi) a bevétel 70 %-a illeti meg a tanulót. Ha a dolgot az intézmény értékesíti, a tanulót a bevételből származó nyereség tekintetében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott díjazás illeti meg.

A tanulók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségeinek.

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglakozások során használt helyiségek rendjét, óvja saját és társai testi épségét.

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze és az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszerelését.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló társait.

A tanulók külső megjelenése az iskolában és az iskolai rendezvényeken

Az iskola a tanulók munkahelye, ezért elvárt, hogy a szélsőségeket kerülve tisztán, ápoltan, ízlésesen öltözködve jelenjenek meg az iskolában.

Az iskolában feltűnő testékszerek, ékszerek, festett haj, körömfestés, tetoválás, smink viselése nem megengedett.

A tanuló kötelessége, hogy a nemzeti ünnepeken, az iskola munkatervében meghatározott ünnepnapokon, közös ünnepélyeken, ünnepi rendezvényeken ünnepélyes ruhában (lányokon: fehér blúz, sötét szoknya, vagy nadrág, alkalmi cipő; fiúkon: fehér ing, sötét nadrág, alkalmi cipő)

jelenjen meg.

A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása (DÖK)

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a diákok tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére, valamint a törvény által biztosított jogok gyakorlására az iskolában diákönkormányzat működik. A diákönkormányzat, a felső tagozat osztályaiban megválasztott 2 képviselőből áll, tevékenységüket az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában különösképpen a következők:

·         szervezett belső közvélemény-kutatás,

·         véleményező gyűjtőláda,

·         rendszeres diákönkormányzati értékelés,

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.

Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:

osztályonként két-két, kisebb létszámú osztályban egy hetes heti váltásban. A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki.

A hetesek feladata:

·         az osztályban A tantermek használatának szabályai fejezetben foglaltak betartatása;

·         minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést tesznek az órát tartó pedagógusnak;

·         ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, jelentik a tanári szobában;

·         gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az iskola igazgatójának.

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik.

A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai

A tanulókat az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, az földszinten elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete (ellenőrző könyve) a pedagógus számára rendszeresen nem elérhető, a szülő irányába kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más az igazgató által elrendelt formában történik.

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják.

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóhoz, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.

Az ellenőrző könyv

Az ellenőrző könyv hivatalos irat, az iskola és a szülő közti kapcsolattartás eszköze. A tanuló minden év elején ingyen kapja az ellenőrzőjét, amelyet köteles minden nap magával hozni az iskolába, valamint a tanév végéig jó állapotban megőrizni. A tanuló az ellenőrző könyvét a pedagógus kérésére köteles átadni. A tanulónak legalább hetente egyszer alá kell íratnia a kapott érdemjegyeket. Az ellenőrzőben csak a valós, tényleges érdemjegyek és aláírások szerepelhetnek, a hamisítás fegyelmi intézkedést von maga után. A tanuló a tanév során új ellenőrző könyvet az osztályfőnöktől kaphat, amelyért fizetni kell.

A szülők kötelessége

A szülők kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel.

A szülők kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, tiszteletben tartsa az iskola pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát.

A szülők kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglakozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglakozó pedagógusok kezdeményezésre a nevelőtestületet erre javaslatot tesz. Ha ennek nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt kötelességének betartására. [Nkt. 72.§ (2) (4)]

A kiskorúért, cselekményeiért szülője, gondviselője vállal felelősséget, 14 éves korig.

A szülők joga

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozásra tekintettel szabadon választhat iskolát.

A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.

A szülő joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen és részletes érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában.

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.

Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak.

A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és a tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni.

A napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén a 2. és 3. óra, valamint a 3. és 4. óra közötti szünetet (udvari szünet) a tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében töltik el.

A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a sportlétesítmények használatát.

Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fogyasztásra ajánlása, amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos frissítő ital van.

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.

 

 

***

 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogot gyakorolt.


 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNK LEGITIMÁCIÓS DOKUMENTUMAI

·           Jelen házirend elfogadását az iskolai diákönkormányzat véleményezte.

·           Jelen házirend elfogadását a szülői munkaközösség véleményezte.

·           A házirendet a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva a fenti formában elfogadta.

·           Jelen házirend rendelkezéseit a 2018/2019. tanév első napjától kezdve kell alkalmazni.

 

Kelt: Besenyőtelek, 2018. augusztus 31.

 

 

Hitelesítések:

 

 

 

..............................................................................

igazgató

 

 

 

................................................................................

a szülői munkaközösség képviselője

 

 

 

 

.....................................................................................

a diákönkormányzat képviselője

 

 

 

Okmányhitelesítő nevelőtestületi tagok:

 

 

 

…………………………………..                                           ………………………………….. hitelesítő                                                                                                         hitelesítő


MELLÉKLETEK

 

1. sz. melléklet

ISKOLAI VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

Védő, óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében, az iskolában való tartózkodás során meg kell tartani

A legfontosabb rendszabályok e körben a következők:

·         A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a haladási naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként piros színű tollal kell dokumentálni.

·         Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.

·         A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza.

·         Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan tilos.

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel kapcsolatos eljárás:

·         Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata.

·         Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet a védőnő biztosítja. Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.

·         A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező.

·         A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést kapnak.

·         A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

·         A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.

A gyermek és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, közzététele

·         A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az igazgató által e feladatokkal megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a tanulók rendelkezésére áll.

·         A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, fogadóóráját az iskola információs csatornáin megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.

·         Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben a fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a problémák megoldásába.

Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések

·         Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem legfontosabb szabályait.

·         Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, hogy senkinek ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.

·         Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget.

·         Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek elkerülése érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás, ugrókötelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a sporteszközökre mászni tilos.

·         Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsőn bármit eldobni, kidobni tilos.

·         Az iskolában a jobbkéz-szabály szerint kell közlekedni.

·         Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével és felügyeletével használhatnak.

·         A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

·         A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe kell kísérni vagy mentőt hívni.

·         A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása esetén más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell.

·         A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben kell rögzíteni.


 

2. sz. melléklet

AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATI RENDJE

A napközi és a tanulószobai foglakozások rendje

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik. 

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezető hagy jóvá.  

A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő tanulókat a felügyelő tanárok fogadják, s felügyelik a rendet az ebédlőben és az előterekben. Utolsó tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a további foglalkozásokon részt nem vevő tanulókat hazaengedik. Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a földszinti előtérben várják meg a foglalkozást tartó nevelőt. A napközis és tanulószobás tanulók 16.00 órakor (kivételes esetben szülői kérésre ettől az időponttól eltérő időben, legkésőbb 17.00 órakor) hagyják el az iskola épületét. Egyéb más esetben tanuló csak írásos igazgatói engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.  

Nevelői felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a folyosókon, sem egyéb más helyiségekben – vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat.

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglakozások rendje

A komplex alapprogram alprogramjaira, tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az iskola hirdetőtábláján és honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszi közzé.

A számítógépterem használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait.

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles betartani.

A tornaterem használati rendje

A színházterembe és a tornaterembe tanári felügyelet nélkül belépni tilos!

A tornaterem tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.

E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.

A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak.

Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy orvos javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az az első vagy az utolsó. A tanulók az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és becsukják az ajtaját. 

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.

A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat. Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.

Az ebédlő használatának rendje

A tanulók igény szerint napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény szerint – az iskola ebédet biztosít.

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt, az ebédidő kivételével zárva kell tartani.

Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe az alábbi szabályok betartásával:

·         Az ebédlőbe épületéhez csak tanár vagy kísérő felügyeletével lehet átmenni;

·         A napközisek csoportjukkal együtt ebédelnek, nevelő/kísérő felügyeletével;

·         A táskákat, kabátokat az előtérben kell elhelyezni, ügyelve azok épségére;

·      Étkezés előtt ‑ az egészségvédelem érdekében ‑ ajánlott a kézmosás.

·      Az ebédlőben csendben kell étkezni. Az ételt a napközis nevelő és/vagy a kísérő osztja ki.

·      Az étkezés befejezése után a tányérokat, evőeszközöket a konyhapulthoz kell visszavinni.

·      Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező tisztaságára, rendjére.

Az ebédlőben tálalókonyha működik, ezért az étkezés megrendelésére és lemondására a tárgynapot megelőző második nap 9.00 óráig van lehetőség.

Az étkezési térítési díjat minden hónap 10-ig kell befizetni az Óvodában.

A térítésidíj-tartozásról a szülőt első alkalommal a tájékoztató füzetben, második alkalommal hivatalos levélben értesíti az Iskola. A 30 napot meghaladó tartozás esetén nem áll módunkban a tanuló étkezését tovább biztosítani.


 

3. sz. melléklet

AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐFÓRUMOK NYILATKOZATAI

A nevelőtestület nyilatkozata

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2018. év 09. hó 15. napján tartott értekezletén elfogadta.

 

..................................................                                            ……...…………………………….

Közalkalmazotti tanács elnöke                                                                 igazgató

 

A szülői munkaközösség nyilatkozata

A házirendet a szülői munkaközösség 2018. év 08. hó 30. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői munkaközösség véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

                                                                                                                          

Kelt: Besenyőtelek, 2018. év 08. hó 30.

 

............................................................................

a szülői munkaközösség képviselője

 

A diákönkormányzat nyilatkozata

A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2018. év 08. hó 30. napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

 

Kelt: Besenyőtelek, 2018. év 08. hó 30.

 

 

.......................................................

diákönkormányzat vezetője


 

FÜGGELÉK

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

·         2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

·         2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

·         2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·         229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

·         20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

·         17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

 

About AT CREART

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Latest News

2018. november 05.
2018. július 25.
2018. július 25.